1. Fischer.cz
  2. Kontakty
  3. Hintbox a Compliance linka


Spuštění Hintboxu skupiny REWE

Pokud existuje podezření, že ve společnosti dochází k porušování vnitřních předpisů nebo dokonce ke spáchání trestného činu, jsou příslušné osoby odkázány na oznámení takového podezření. Tyto tipy na dodržování předpisů je nyní možné také snadno předložit digitálně skupině REWE.

Nesprávné pracovní chování – zejména v souvislosti s úplatkářstvím – může způsobit velké škody nejen naší společnosti a jejím zaměstnancům, ale i společnosti jako celku. Zaměstnanci a třetí strany, kteří upozorní na pochybení, jsou v mezinárodní terminologii často označováni jako oznamovatelé. Předložením podnětů o dodržování předpisů prokazují tyto osoby odvahu a poctivost. Společnosti jsou povinny tyto osoby náležitě chránit. Oznamovatelé nesmí utrpět žádné odvetné opatření v důsledku poskytování informací o dodržování předpisů.

Nový zákon na ochranu oznamovatelů

Na ochranu oznamovatelů přijala EU „směrnici o oznamovatelích“, která byla transponována do české právní úpravy zákonem č. 171/2023 Sb. V návaznosti na povinnosti vyplývající z tohoto zákona, naše společnost zavedla samostatný lokální nahlašovací kanál splňující veškeré požadavky národní úpravy.

Skupina REWE představuje digitální reportovací platformu

Ve skupině REWE bylo dříve možné nahlásit porušení e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Jako moderní skupina společností spoléhající na inovativní řešení, zavedla skupina REWE digitální reportovací kanál: S REWE Group Hintbox je nyní mimořádně snadné posílat tipy na dodržování předpisů – a to i anonymně. Nový nástroj navíc umožňuje hladkou a ochranu dat respektující komunikaci mezi oznamovateli a odpovědným oddělením REWE. Osoby, které si přejí předložit tipy na dodržování předpisů bez použití digitálního nástroje, mohou také kontaktovat ombudsmana skupiny REWE. Jak nová nahlašovací platforma podrobně funguje, je vysvětleno v následujícím videu:


Hintbox skupiny REWE bude dostupný jak zaměstnancům, tak i třetím stranám v německém, anglickém a řadě dalších jazyků skrze internet. Informace o nové platformě byly také přidány do Kodexu chování skupiny REWE.
Skupina REWE výslovně vyzývá zaměstnance či třetí strany k hlášení pochybení. Aktivně tak zasáhnete proti nespravedlnosti a budete chránit společnost i zaměstnance před újmou-
 
 

Stížnosti týkající se lidských práv nebo environmentálních rizik nebo porušení řádné péče

Náš postup vyřizování stížností zaručuje důvěryhodný a zároveň transparentní proces při vyřizování stížností týkajících se porušování lidských práv nebo ekologických závazků. Stížnost lze použít k nahlášení podezření na možná rizika pro lidská práva nebo práva životního prostředí nebo porušení povinnosti řádné péče, jako jsou nucená práce, dětská práce, diskriminace nebo škodlivá kontaminace půdy, vody či ovzduší, stejně tak i škodlivý hluk a nadměrná spotřeba vody, které jsou spojeny s DER Touristik Group, jejími dodavatelskými řetězci nebo jejími zaměstnanci. Stížnosti mohou být předloženy zaměstnanci i třetími stranami prostřednictvím kanálu stížností REWE Group – anonymně, pokud bude požadováno.

Stížnosti zákazníků, např. na kvalitu produktů a služeb DER Touristik Group, se nepovažují za stížnosti na lidská práva nebo environmentální rizika nebo porušování řádné péče. S těmito stížnostmi se prosím neváhejte obrátit na zákaznická oddělení a hot line.

Výslovně vyzýváme zaměstnance a externí strany, aby nás informovali o jakémkoli podezření na lidská práva nebo environmentální rizika nebo porušení řádné péče. Oznamovatelé nesmějí utrpět žádné pracovní nevýhody v důsledku podání stížnosti. Postup vyřizování stížnosti se řídí definovaným procesem, který je rovněž uveden v jednacím řádu, a který je v souladu s německým zákonem o povinnostech podnikové řádné péče v dodavatelských řetězcích (LkSG), který se vztahuje na celou skupinu REWE (včetně naší společnosti) z důvodu jeho německé mateřské společnosti. Vždy je zaručena nestrannost; osoby zúčastněné na řízení nejsou vázány pokyny a jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Nahlásit porušení lidských práv či práva životního prostředí