Právní informace k odeslaným e-mailům

Právní informace

Není-li osobou oprávněnou zastupovat společnost DER Touristik CZ a.s., se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 45312974, (dále jen „Společnost") výslovně stanoveno jinak, je obsah této zprávy pouze informativní a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy podle ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jako „občanský zákoník“), přijetí takového návrhu smlouvy dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku, jiné právní jednání za Společnost, nebo veřejný příslib podle ustanovení § 1733 občanského zákoníku. V souvislosti s obsahem této zprávy projevuje Společnost vůli nebýt v jeho důsledku vázána jakoukoliv smlouvou, dohodou či její změnou, nebude-li dodržena písemná forma právního jednání; ledaže je osobou oprávněnou zastupovat Společnost výslovně stanoveno jinak. S ohledem na výše uvedené nelze v souvislosti s informacemi a prohlášeními obsaženými v této zprávě dovozovat vůči Společnosti žádnou předsmluvní odpovědnost. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a včasné doručení elektronicky zasílaných informací. Obsah této e-mailové zprávy je důvěrný. Pokud nejste oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoliv jiným způsobem. V takovém případě prosím informujte odesílatele a zprávu bezodkladně vymažte.

Právne informácie

Ak nie je osobou oprávnenou zastupovať spoločnosť DER Touristik CZ a.s., so sídlom Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 45312974 (ďalej len „Spoločnosť“) výslovne stanovené inak, je obsah tejto správy iba informatívny a nejde o návrh na uzatvorenie zmluvy podľa ustanovenia § 1731 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), prijatie takého návrhu zmluvy podľa ustanovení § 1740 Občianskeho zákonníka, iné právne konanie za Spoločnosť alebo verejný prísľub podľa ustanovení § 1733 Občianskeho zákonníka. V súvislosti s obsahom tejto správy prejavuje Spoločnosť vôľu nebyť v jeho dôsledku viazaná akoukoľvek zmluvou, dohodou či jej zmenou, ak nebude dodržaná písomná forma právneho konania; ibaže je osobou oprávnenou zastupovať Spoločnosť výslovne stanovené inak. S ohľadom na vyššie uvedené nie je možné v súvislosti s informáciami a vyhláseniami nachádzajúcimi sa v tejto správe vyvodzovať voči Spoločnosti žiadnu predzmluvnú zodpovednosť. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť, úplnosť a včasné doručenie elektronicky zasielaných informácií. Obsah tejto e-mailovej správy je dôverný. Pokiaľ nie ste oprávnenými príjemcami, nie ste oprávnení túto správu odoslať, uložiť ju či naložiť s ňou akýmkoľvek iným spôsobom. V takom prípade informujte, prosím, odosielateľa a správu bezodkladne vymažte. 

Legal Disclaimer

Unless expressly stated otherwise by a person authorized to represent DER Touristik CZ a.s., a company with its registered office at Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Czech Republic, ID No.: 45312974 (the “Company”), the content of this email is for information purposes only, and it is not an offer to enter into an agreement pursuant to the provision of Section 1731 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code (the “Civil Code”), the acceptance of such an offer with an agreement pursuant to the provision of Section 1740 of the Civil Code, another legal act performed for the Company, or a public promise pursuant to the provision of Section 1733 of the Civil Code. Regarding the content of this email, the Company demonstrates its intention not to be bound by any contract, agreement, or their amendment as a consequence of this email, unless the relevant legal act is in writing, or unless a person authorized to represent the Company expressly stated otherwise. With respect to the above, the Company bears no pre-contractual liability in connection with information and statements contained in this email. The Company bears no liability for accuracy, entirety, or timely delivery of information transmitted electronically. The content of this email is confidential. Unless you are the intended recipient, you are not allowed to forward, save, or use this email in any manner whatsoever. In such an event, please inform the sender and immediately delete this email.

Informacja prawna

Jeżeli nie jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki DER Touristik CZ a.s., z siedzibą Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Regon: 45312974 (w dalszej treści tylko „Spółka") wyraźnie ustalono inaczej, jest treść niniejszej wiadomości tylko informacyjna a nie chodzi więc o propozycję zawarcia umowy w zgodzie z § 1731 ustawy nr 89/2012 Dz. – kodeks cywilny (w dalszej treści „kodeks cywilny“), przyjęcie takiej propozycji zawarcia umowy według postanowienia § 1740 kodeksu cywilnego, inne działalnie prawne w imieniu Spółki albo przyrzeczenie publiczne według postanowienia § 1733 kodeksu cywilnego. W związku z treścią niniejszej wiadomości Spółka nie jest w jej konsekwencji związana jakąkolwiek umową, ugodą albo jej zmianą w razie nie zachowania formy pisemnej czynności prawnej, chyba że osoba uprawniona do reprezentowania Spółki wyraźnie nie ustali inaczej. Ze względu na wyżej wymienione fakty nie można w związku z informacjami i oświadczeniami zawartymi w niniejszej wiadomości dochodzić od Spółki jakiejkolwiek odpowiedzialności przedumownej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i terminowość informacji przekazywanych w formie elektronicznej. Treść niniejszej wiadomości e-mail jest poufna. Nie będąc uprawnionym odbiorcą, nie przysługuje Państwu prawo do wysyłania, zapisywania albo innej manipulacji niniejszą wiadomością. W takim razie trzeba poinformować nadawcę i wiadomość bezzwłocznie skasować.