Pravidla soutěže Kolo štěstí

(dále jen „pravidla“)
 
"Soutěž"

Tyto pravidla upravují podmínky účasti na soutěži „Kolo štěstí“ (dále jen „soutěž“), způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.
 
Článek 1
Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost DER Touristik CZ a.s., se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45312974, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7557 (dále jen „pořadatel soutěže“).

Článek 2
Místo a čas konání soutěže

2.1. Soutěž probíhá v období od 01.08.2023 do 04.08.2023 (dále jen „doba konání soutěže“) on-line na soutěžním webu www.fischer.cz. Tyto pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

Článek 3
Osoby oprávněné účastnit se soutěže

3.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na jejím území a v čase účasti na soutěži dosáhla věku 18 let a která splňuje všechny podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“).  
3.2. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže i všechny další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
3.3. Soutěžící svým vstupem do soutěže souhlasí se všemi podmínkami soutěže.
 
Článek 4
Průběh soutěže

4.1. Pořadatel soutěže nabízí v rámci soutěže soutěžícímu získat slevu na nákup zájezdů dle podmínek blíže popsaných v článku 5 těchto pravidel (dále jen „výhra“).
4.2. Pro účast na soutěži je účastník soutěže nejprve povinen zadat svojí platnou e-mailovou adresu. Po zadání platné e-mailové adresy má soutěžící možnost zatočit kolo štěstí. Výhru se soutěžící dozví ihned po zatočení kola štěstí.
4.3. V případě získání výhry obdrží soutěžící na jím zadaný e-mail unikátní slevový kód, který následně může uplatnit na zájezdy dle podmínek této soutěže.
 
Článek 5
Výhra v soutěži a podmínky jejího uplatnění

5.1. Výhrou v soutěži je sleva na zájezdy dle podmínek v tomto článku, konkrétně může soutěžící získat (vytočit) slevu ve výši 500 Kč nebo 1 000 Kč (dále jen „sleva“). 
5.2. Slevu lze kombinovat s benefity (poukázkami). Do limitu max. 50 % z konečné ceny zájezdu a zároveň max. 20 000 Kč/smlouva. 
5.3. Slevu lze uplatnit pouze na letecké zájezdy pořádané pořadatelem soutěže, tj. společností DER Touristik CZ a.s., se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha, Česká republika, IČO: 45312974 (vystupující pod obchodní značkou EXIM tours a FISCHER).
5.4. Platnost slevy je do 31.08.2023 a slevu lze uplatnit pouze na letecké zájezdy s odletem do 31.10.2023.
5.5. Slevu lze uplatnit v celé prodejní síti cestovní skupiny DER Touristik CZ a.s.
5.6. Slevu nelze:
     5.6.1. kombinovat s firemními slevami;
     5.6.2. uplatnit do již uzavřených smluv;
     5.6.3. uplatnit na nákup samostatných letenek;
     5.6.4. kombinovat se slevou stálého zákazníka, dalšími marketingovými slevami  a s benefity (poukázkami);
     5.6.5. rozdělit nebo uplatnit do více zájezdů, tzn. na jednu smlouvu o zájezdu lze uplatnit pouze jeden slevový kód;
     5.6.6. uplatnit vícekrát, tzn. jeden slevový kód lze uplatnit pouze jednou
     5.6.7. uplatnit na zájezdy FISCHER Dynamix.
5.7. Soutěžící není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za výhru ani požadovat jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
5.8. Výhra je neprodejná a nepřevoditelná na jinou osobu. V případě podezření/zjištění zneužití výhry bude účastník ze soutěže vyloučen a nárok na výhru zaniká.
5.9. V případě neuplatnění výhry do konce její platnosti výhra zaniká.
 
Článek 6
Ztráta nároku na výhru a vyloučení soutěžícího

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit z účasti na soutěži soutěžícího, který nesplňuje nebo poruší podmínky účasti v soutěži.
6.2. Pořadatel vyloučí soutěžícího, který:
  • svým jednáním v soutěži porušuje právní předpisy nebo pravidla (zejména využívá nepovolené technické prostředky nebo jiné podvodné jednání);
  • zúčastní se soutěže jménem třetí osoby;
  • zúčastní se prostřednictvím profesionálních výherních služeb nebo obdobných služeb;
  • pokouší se uspět v soutěži jiným podvodným jednáním v rozporu s pravidly;
  • Pořadatel vyloučí účastníka soutěže, jehož chování či e-mailová adresa vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např.: duplicitní nebo fiktivní účty);
6.3. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení soutěžícího je konečné. Pokud pořadatel rozhodne o vyloučení soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co již byla soutěžícím uplatněna výhra (tj. uplatněna sleva), je vyloučený soutěžící povinen pořadateli uhradit finanční částku rovnající se hodnotě výhry.
 
Článek 7
Důležité podmínky soutěže

7.1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit.
7.2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
7.3. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu.
7.4. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na akci (především funkčnost soutěžního webu a kola štěstí). Pořadatel dále neručí za doručení e-mailové zprávy, kterou bude zaslána výhra.
7.5. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou účastník utrpěl svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 
Článek 8
Ochrana osobních údajů

8.1. Účastí v soutěži účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pořadatel, jakožto správce osobních údajů, bude zpracovávat osobní údaje soutěžících v rozsahu soutěžícím zadané e-mailové adresy. Účelem zpracování osobních údajů je vyhodnocení soutěže a komunikace s výherci soutěže.  
8.2. Účastníci soutěže berou na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může být odvolán při písemném požadavku (včetně e-mailu) o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet. Vložením e-mailové adresy vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem zaslání výhry prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona č. 480/2004 Sb.).
8.3. Pořadatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše uvedené účely.
8.4. Doba zpracování osobních údajů je rovna době konání soutěže. Po této lhůtě budou osobní údaje zlikvidovány.
8.5. Více informací o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.
 
Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Každý soutěžící účastí na soutěži potvrzuje, že byl seznámen s těmito pravidly, které se zavazuje účastí na soutěži dodržovat.
9.2. Účast na soutěži je dobrovolná.
9.3. V případě jakýchkoli pochybností o splnění pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel soutěže po jejím vyhlášení.

V Praze, dne 01.08.2023