Historie Řecka

Recko-0-Dlouha-staroveka-historie-se-projevuje-na-celem-reckem-uzemi.jpg

Dějiny Řecka jsou nejdelšími zaznamenanými dějinami ze všech evropských zemí. První záznamy se datují do druhého tisíciletí před naším letopočtem. Neolitické nálezy však dokazují existenci tohoto národa již v 7. tisíciletí před naším letopočtem.

Starověké Řecko

Významné kultury

Nejstarší mínojská kultura se začala rozvíjet především na Krétě. Během jejího trvání byly vystavěné četné paláce, například Faistos či Knóssos. Nedlouho poté došlo k invazi Mykéňanů a Kréta a minojská kultura upadly.

Mykénská civilizace byla další významnou kulturou této doby. Svůj vrchol zaznamenala ve 14. až 13. století. Byla zničená tzv. mořskými národy a Dóry na přelomu 13. a 12. století. S příchodem Dórů nastala v Řecku doba temna. Vlivem špatného hospodářského vývoje klesl počet obyvatel o celou jednu desetinu.

Utváření městských států

V období od 8. do 6. století se situace začala zlepšovat a vytvářely se základy systému městského státu tzv. polis. V této době došlo také ke společenských změnám. Hlavní slovo ve vývoji země mají především městské státy Athény a Sparta.

Vrcholná antika a helénismus

V 6. století se řecké osady dostaly pod perskou nadvládu. Nastalo období neustálých bojů s Peršany, kteří nakonec utrpěli porážku v bitvě u Marathónu. Další útok z perské strany přišel o 10 let později, kdy Řekové Peršany úplně potlačili. Netrvalo dlouho a Řecko se dostalo do války Peloponéské

V řecké historii nelze opomenout také významnou roli Alexandra Velikého, makedonského krále, který výrazně rozšířil území Řecka. Po jeho smrti se obrovská říše rozdělila mezi vojevůdce makedonského vojska, a poté následoval pomalý rozklad helénistických států a vzestup Říma.

Římská nadvláda

Okolo roku 200 před naším letopočtem se Řecko stalo římskou provincií. Poté, co se Římská říše rozdělila na východní a západní část, začlenilo se Řecko pod nadvládu Byzantské říše. Křesťanství se stalo státním náboženstvím.

Středověké Řecko

Roku 1453, po dobytí Konstantinopole (dnešní Istanbul), se dostalo Řecko pod tureckou nadvládu a nastal jeho úpadek. Jelikož řecká provincie měla malý význam, napadly ji a zpustošily slovanské kmeny. Pouze díky způsobu venkovského života a křesťanství, které tu přetrvávalo, se podařilo uchovat řeckou kulturu.

Moderní Řecko

V moderní historii Řecka je významným mezníkem válka za nezávislost v letech 1821–1832. V roce 1864 se Řecko stalo konstituční monarchií v čele s Ottou Bavorským.

Roku 1922 se odehrála tzv. Maloasijská katastrofa. Řekové se pokusili znovu dobýt svá území v Malé Asii, ale utrpěli velkou porážku. Následkem byly asi 2 miliony uprchlíků, kteří se usídlili v Řecku. Tato událost se negativně odrazila na ekonomice země.

Druhá světová válka

Roku 1936 se chopil moci pravicově extrémní diktátor, generál Metaxas. 25. října 1940 předložil Mussolini Řecku ultimátum, které ale generál Metaxas odmítl. Ve válce v letech 1940 až 1941 porazila řecká armáda italskou armádu podporovanou Německem. Od této události se slaví den „Ochi” jako národní svátek s vojenskými přehlídkami.